Artikelindex

Jaarverslag bestuur 2021

Het bestuur heeft in 2021 vergaderd op 13 februari, 15 mei, 29 juni, 25 september en 20 november. Als gevolg van de omstandigheden vonden de vergaderingen digitaal plaats. Namens het spoorwegmuseum was steeds aanwezig de heer P.P. de Winter (conservator).
Diverse onderwerpen stonden op de agenda. Hieronder een samenvatting.

Algemeen

De voorzitter heeft enkele keren contact gehad met de directie van het museum. Het museum is onwaarschijnlijk hard geraakt door de coronamaatregelen. De opening van de tentoonstelling over spooraffiches (‘Spoor van Verbeelding’), die in februari zou plaatsvinden, is uitgesteld tot 2 maart. Het museum is weer opengegaan op 5 juni. Gezien de coronamaatregelen konden aanvankelijk per dag 1550 bezoekers terecht in het museum. Later konden, met tijdslot en e-ticket, maximaal 1750 bezoekers per dag komen. Het museum functioneerde sinds 25 september weer als voorheen, de 1,5 metermaatregel gold vanaf dat moment niet meer voor musea. Alleen voor zaalverhuur gold een maximale bezetting. Het museum beleefde qua bezoekersaantallen een, gegeven de omstandigheden, goede zomer.

Er komen twee gedenkjaren aan: in 2024 volgt een tentoonstelling over 150 jaar Maliebaanstation. In 2027 bestaat het museum 100 jaar, dan wordt een speciale tentoonstelling over dit thema georganiseerd. In 2022 worden de tentoonstellingen ‘Post op het Spoor’ en een kleine tentoonstelling over de treinramp in Harmelen (8 januari 1962) gehouden.

De registratie van het bestuur als UBO (Ultimate Beneficial Owner) is noodzakelijk. De bestuursleden moesten aangemeld worden als UBO. Dit is gebeurd bij de Kamer van Koophandel.

Bedrijfsvrienden

De werving van Bedrijfsvrienden verloopt stroef, mede gezien de huidige omstandigheden met betrekking tot corona. De bedrijven Volker, BAM en Strukton zijn benaderd. VolkerRail zal een contract voor drie jaar tekenen. ASR is benaderd of ze het lidmaatschap als Bedrijfsvriend zullen verlengen. Er zullen bordjes in de hal van het museum worden opgehangen met de namen van de Bedrijfsvrienden die 5.000 euro of meer doneren. Het bestuur is op zoek naar hulp bij de benadering van bedrijven om Bedrijfsvriend te worden. ASR zet de donatie als Bedrijfsvriend voort in 2022 en 2023.

Samenstelling bestuur

De uitvraag in de VriendenDienst-digitaal om extra handjes voor het bestuur van leden met relevante vaardigheden is herhaald. Martijn Bijvoet is welkom geheten in het bestuur. Hij heeft enkele vergaderingen meegelopen en was bereid toe te treden tot het bestuur. In de ledenvergadering is hij formeel benoemd. Intern het bestuur staat de voorzitter stil bij het vertrek van Diederik Brandwagt en Frans Heijnen. In de ALV werd hier nader aandacht aan besteed. Als nieuw bestuurslid is Maarten Klont genoemd. Er volgt een verkennend gesprek. Mogelijk kan benoeming in de ALV van 2022 plaats vinden.

Contributie

Per 1 januari 2021 zijn 10 nieuwe leden ingeschreven en telde de vereniging 774 leden en drie donateurs. Er is tot nu toe 32.000 euro aan contributie ontvangen. 150 leden moesten worden gerappelleerd. Hiervoor moest het ledenbestand worden gesplitst. Leden die wel e-mail hebben (opgegeven), kregen dit rappel per e-mail, de overige leden kregen een brief. De secretaris zorgde voor de tekst en de verzending. Het bestuur besluit dat nieuwe leden die na 1 november lid worden, voor het volgende jaar betalen en dan gratis lid zijn voor de resterende tijd van het lopende jaar. In 2021 zijn er 48 nieuwe leden bijgekomen; er hebben 12 leden opgezegd en 23 leden zijn geroyeerd omdat zij hun contributie niet hebben betaald. 2 leden zijn overleden. Eind 2021 bedraagt het aantal leden 785.

Wijziging statuten

Namens het bestuur wordt de plv voorzitter gemachtigd om de Statuten van de vereniging, zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering bijeen op 31 oktober 2020, te laten verlijden bij een notaris. De statutenwijzigingen, inclusief de noodzakelijk geworden bepaling omtrent “ontstentenis en belet”, werden op de agenda voor de ALV gezet en worden na goedkeuring in de Statuten verwerkt. Dit wordt een notariële akte.

Lidmaatschap voor het leven

De contributiebedragen voor de contributie voor het leven worden vastgesteld. Voor leden onder de 60 jaar bedraagt de contributie eenmalig 2000 euro en voor leden van 60 jaar en ouder eenmalig 1500 euro. Dit besluit werd voorgelegd aan de ALV.

Kennismaking met de directie van het Nederlands Transportmuseum

De voorzitter en de secretaris hebben een gesprek gehad met de directie van het Nederlands Transportmuseum. Dit museum is een koepelorganisatie van diverse verenigingen en daarom heeft het museum een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Het behoud van (soms letterlijk) rijdend cultureel erfgoed staat voorop. Het TEE-materieel moet nog naar Nieuw Vennep worden overgebracht. In het gesprek is nogmaals benadrukt dat de Vrienden indertijd maximaal twee rijtuigen wilden kopen van de Stichting TEE. Het NTM streeft zelf op termijn naar een rijdende trein. Onze bedoelingen wat betreft restauratie van twee bakken zijn bekend bij het bestuur van het NTM.

Project Railrookies

De Railrookies zouden na hun 13e verjaardag lid kunnen worden van een daartoe nog op te richten speciale Jongerenafdeling van de Vrienden. In het kader van naamsbekendheid zouden wij misschien met een stand aanwezig moeten zijn op de Railrookiesdag van 2022.
De vraag is, wat kan de vereniging deze kinderen aanbieden? In het bestuur wordt de suggestie besproken om een bijeenkomst te plannen met een aantal oudere Railrookies (in samenwerking met het museum), en hen mee te laten denken over het aanbod van de vereniging. Het bestuur realiseert zich dat het moeilijk is deze groep te mobiliseren. Een afvaardiging van het bestuur is aanwezig op de Railrookiesdag op 7 november om de ‘sfeer te proeven’ en te bekijken wat de vereniging kan bieden aan deze doelgroep.

De Railrookies dag is geënt op jonge kinderen. Slechts een kleine groep is doelgroep van onze vereniging. Ondanks onze inspanningen zal het moeilijk zijn om de Railrookies te interesseren. Contributie betalen kan een drempel zijn, hoewel het museum dit jaar voor het eerst contributie gaat innen bij de Railrookies.

Zichtbaarheid vereniging

Het bestuur streeft ernaar de Vrienden meer zichtbaar te maken op social media en zeker ook in het museum. Folders die beschikbaar zijn, toelichtingsbordjes bij objecten waarop onze naam wordt genoemd, op billboards. Overwogen wordt in 2022 weer folders mee te sturen met Railmagazine en Op de Rails. Eventueel moet de folder herdrukt worden. Dit is niet vanwege het aantal nog beschikbare exemplaren, maar op basis van eventuele suggesties voor een ander ontwerp.

ALV en Vriendenrit 2021

Deze zijn gehouden op zaterdag 30 oktober 2021. De Vriendenrit is gereden met de 766 en met de 386, zes bakken Hondekop materieel. Er zijn een fotoreportage en een verslag van de op 30 oktober te houden Vriendenrit opgenomen in de Vriendendienst van november.

Plannen ALV/Vriendendag 2022

Depot Blerick is een interessante locatie om de ALV te houden. Het is onzeker of we daar terecht kunnen i.v.m. de onmogelijkheid om de ruimte te verwarmen. In het eerste kwartaal van 2022 wordt besloten of we naar Blerick willen/kunnen.

Lopende of komende aanvragen museum.

De restauratie van treinstel 252 (Mat’36) heeft alle aandacht. Het streven is het treinstel gereed te hebben in mei 2023. Het digitaliseren van de collectie gaat gewoon door. De tentoonstellingen ‘Post op het Spoor” en ‘Harmelen 1962-2022’ werden voorbereid. De restauratie van de SS goederenwagen wordt mogelijk aangemeld als een aanvraag voor een bijdrage van de Vrienden. Restauratie in rijvaardige staat van loc 1125 staat voorlopig niet bovenaan het lijstje. De TEE valt voorlopig voor de Vrienden af als iconisch project. Treinstel 252 (Mat’36) is een goede opvolger, zo heeft het bestuur besloten. Het bestuur is van mening dat het goed is bij dit project financieel bij te springen.

Hits: 20760

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen of in de sessie van uw browser staan. Met behulp van cookies meten wij bezoekersaantallen en verbeteren wij de werking van de website. Klik op 'Akkoord' om deze melding te sluiten.